Home » Who’s Who » Alumni

Alumni

U.S.-Japan Center Visiting Fellows as of Feb. 2014

1989 – 1990

Nobuo Tanaka

Yuji Nagahama

1990 – 1991

Noboru Aoki

1991 – 1992

Shun Sano

Hiroshi Ohasawa

Naoaki Arisawa

1992 – 1993

Mamoru Maeoka

Toshihiro Eto

1993 – 1994

Kazuya Abe

Nobuhiro Watanabe

1993 – 1995

Ryuichi Yamashita

Akihisa Nagashima

1994 – 1995

Hironori Ito

Takashi Yamaguchi

1994 – 1996

Naoki Sakai (died Oct. 26, 1997)

1995 – 1996

Koichi Hayashi

1996 – 1997

Toshikatsu Naoe

Kyoichi Setoguchi

Masae Yamamura

1996 – 1998

Shigeru Hayashi

1996 – 1999

Keitaro Terasaki

1997 – 1998

Hiroki Hatsuzawa

Atsuo Tamura

Noboru Nakatani

Ryuji Sato

Shiro Yajima

1997 – 1999

Yasuhito Nii

Kiyotaka Kato

1998 – 1999

Yohei Kojima

Atsuko Murakami

Kozo Sakai

1998 – 2000

Hideaki Ibuki

1999 – 2000

Eigo Fujimaki

Hiroshi Kubota

Hiroshi Nakashima

Hiroshi Okouchi

1999 – 2001

Kenta Iida

Rui Sasaki

1999 – 2003

Sean Hackett

2000 – 2001

Eisuke Araki

Mioko Ikejiri

Yuko Sakaguchi

Yuji Shiozaki

Shinichi Yamaura

Yuichiro Komatsu

2001 – 2002

Hiroshi Ito

Kazuo Izawa

Tsutomu Kadono

Takatoshi Miura

Takeshi Mizota

Mitsuharu Wada

2002 – 2003

Hisato Inamori

Tetsuo Inoue

Tetsuro Inoue

Takashi Kawabata

Hiroshi Ohira

Toshiki Wani

2002 – 2004

Kazunori Yamamoto

2003 – 2004

Mira Arai

Kosei Hashimoto

Makoto Ichinomiya

Yoshiharu Sato

Akitsugu Tsuchiya

2003 – 2006

Tetsuo Kotani

2004 – 2005

Yuji Hino

Chang-Hee Kang

Eigo Kashima

Mitsuhiro Tamori

2004 – 2006

Tomoho Yamada

Akihiro Yamamoto

2004 – 2007

Kazunobu Sakamoto

2005 – 2006

Nobuhiro Aibe

Insang-Hwang

Hirofumi Oima

Ichiro Suji

2005 – 2007

Hisamitsu Osamura

2006 – 2007

Sung Jae Choi

Shunichi Goshima

Keisuke Ishii

Naoki Takagi

Noriaki Ozawa

2006 – 2008

Ken Takeda

2007-2008

Sang Jin Park

Makoto Horiguchi

Akitoshi Miyashita

Keiji Shimosato

2008-2009

Michio Kubota

Chisato Yamazaki

Cheng-kai Chan

2008-2010

Hirokazu Shimoda

2009-2010

Yoshiyuki Kawaguchi

Sawa Tanaka

Masaru Iwasawa

Kenichi Yoshino

2009-2011

Hideshi Futori

2010-2011

Yosuke Nakayama

Taichi Watanabe

2010-2012

Woong Lee

Rikuhei Daimon

2011-2012

Yosuke Fukui

Takayuki Kawamura

Tomonori Kawamura

2012-2013

Yutaka Kadoya

Akiko Sekine

2013-2014

Katsuo Hirano

Itaru Ishiguro

Shimpei Maruyama

Back Home   

Who’s Who